بی کلک

تصاویر: کانگوروی عجیبی که می‌خواهد سگ بازیگوشی را غرق کند!

گردآوری بی کلک: کانگوروها حیوانات بامزه ای هستند، اما لقب «بوکسور سنگین وزن» را بی دلیل به دست نیاورده اند!

 

جنگ این حیوان با یک سگ ساده روی یک نوار ویدئویی ضبط شده است.

 

در این نوار که توسط آنتونی گیل در یوتیوب گذاشته شده، سگ سیاه دانمارکی به نام مکس برای شنا کردن داخل برکه آب می شود بی خبر از اینکه یک رقیب قرار است برای غرق کردنش اقدام کند.

 

 

 

کانگورو فورا حالت دفاعی گرفته و آرام آرام مثل یک بوکسور واقعی وارد آب می شود و سگ را دنبال می کند. درحالیکه به شدت برای کانگورو عو عو می کند، سگ یک قدم نزدیک تر می شود.

 

 

لحظه حیرت آور از زمانی که کانگورو سعی دارد سگ را غرق کند.

 

کانگوروی وحشی به خوبی سگ را نگه داشته و سعی می کند با هل دادن و نگه داشتنش در زیر آب حیوان بیچاره را غرق کند.

 

کانگوروی بزرگ یک ضربه خطرناک با پنجه هایش به پوزه سگ می زند. مکس داخل آب می افتد و به سمت خشکی شنا می کند. اما بعد از تکان دادن خودش خیلی احمقانه دوباره باز می گردد.

 

 

 

یک سگ دیگر که دوست سگ سیاه است این حادثه را دیده و ترسیده.

 

 

بالاخره جنگ پایان می گیرد و سگ با کمک صاحبش آنتونی گیل آزاد می شود.