بی کلک

موارد استثنایی که زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود

یکی از حقوق شوهر آن است که بدون اجازه ی او از خانه ی همسرش خارج نشود و اگر خارج شود ملائکه ی آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت تا زمانی که به خانه اش برگردد برای او لعن می کنند.

حقوق واجب (خاص شوهر):
الف - بدون اجازه ی او از منزل خارج نشود مگر در مواردی که استثنا شده است.
حضرت باقر علیه السلام می فرماید زنی خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده و عرض کرد: ای رسول خدا! حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت (در ضمن بیان حقوق شوهر) فرمودند: (یکی از حقوق شوهر آن است که) بدون اجازه ی او از خانه ی همسرش خارج نشود و اگر خارج شود ملائکه ی آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت تا زمانی که به خانه اش برگردد برای او لعن می کنند.»
مواردی که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حرام نیست:
۱- خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همین طور برای فراگیری وظایف شرعی الزامی
۲- خروج برای معالجه ی بیماری چنانچه امکان درمان در منزل نباشد.
۳- خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و آبرویی
۴- خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خروج از منزل است مانند سفر حج، شرکت در انتخابات و یا نجات نفس محترمه
۵- چنانچه ماندن در منزل توام با عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد، خروج جایز نیست و ...
۶- چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به شاغل اداری به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد برای خود سلب محدودیت کرده باشد.
۷- خروج برای تامین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچی کند.
۸- خروج از منزل برای تظلم و دادخواهی
۹- خروج از منزل در صورتی که ماندنش در آن جا حرام باشد.
ب - نذر زن
ج - سکونت
حق سکونت طبق احکام اولیه از آن مرد است که هر کجا ساکن شد زن تابع او است مگر در ضمن عقد ازدواج با رضایت طرفینن قرارداد شده باشد.