بی کلک

راهکارهایی برای بهبود آسیب های روانی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران گفت: داشتن رفتارها و فعالیت های هدفمند در زندگی باعث جلوگیری از بروز آسیب های روانی در افراد می شود.

 

دکتر مهدی دوایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران با بیان راهکارهایی برای دستیابی به سلامت روان افزود: راهکارهایی که از بروز آسیب های روانی در افراد جلوگیری می کند شش مورد است که داشتن رفتارها و فعالیتهای هدفمند همچون کار یکی از مهمترین عاملی است که سبب کاهش آسیب های روانی می شود.

 

وی با بیان اینکه تامل و ارزیابی افراد از خودشان یکی دیگر از عوامل کاهش آسیب سلامت روانی است ادامه داد: افراد باید در طول روز به ارزیابی عملکرد خود بپردازند همچنین یک زمانی را برای اوقات فراغت خود بگذارند در طول هفته به ورزش بپردازند، به طور منظم و مناسب به آیین ها و فرهنگ ها بپردازند، همچنین احساس آرامش را به دیگران منتقل کند مانند احوال پرسی کردن و تعاملات روزانه.

 

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران کار را عامل ششم جلوگیری از آسیب های روانی عنوان و بیان کرد: کار یعنی افراد بدانند که امروز رفتارهای من کدام ها هستند و کدام هدف را دنبال می کنند لذا کار الزاما درآمد و شغل نیست بلکه یک رفتار هدفدار است همچون خانم های خانه داری که در طول شبانه روز می داند چه کاری را باید انجام دهند.

 

*کار عامل اصلی بهداشت روان است
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران در ادامه کار را عامل سلامت روان دانست و گفت: براساس پژوهش های انجام شده بیش از 70 درصد از منابع اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و.. کشور در اختیار افرادی قرار دارد که در زندگیشان هدفی را دنبال می کنند و رفتارهایشان نیز با آن اهداف منطبق است.

 

منبع:باشگاه خبرنگاران