تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس : ترکیب‌بندی‌های رنگی و هندسی این عکاس را ببینید!

عکس : ترکیب‌بندی‌های رنگی و هندسی این عکاس را ببینید!

عکس‌های زیر متعلق به Leontjew aka Klaus عکاس آلمانی هستند. او درک درستی از رنگ و ترکیب بندی دارد و به خوبی در عکس‌هایش از آنها استفاده کرده به طوریکه از موضوعات ساده عکس‌هایی بدیع انداخته است
عکاسی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_2.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_3.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_4.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_5.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_6.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_7.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_8.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_9.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_10.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_11.jpg


http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/Geometric_Compositions_by_Leontjew_13.jpg


عکاسی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.