تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب برف بازی و آدم برفی چیست ؟

خواب برف بازی و دیدن آدم برفی در خواب نشانه چیست ؟

مجله بی کلک: خواب برف بازی و دیدن آدم برفی در خواب از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Image result for ‫خواب برف بازی‬‎

تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون می گوید :

  • اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می‌کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. این تعبیر به شما میگوید اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.
  • اگر دختری خواب ببیند بر برف‌ها سورتمه سواری می‌کند، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت‌هایی بسیار مواجه می‌شود.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

  • خواب دیدن اینکه برف بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگر این خواب به این معنی است که شما نیاز دارید از فرصت هایی که ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها ناپدید خواهند شد.

خواب آدم برفی

لیلا برایت می‌گوید :

  • خواب آدم برفی ، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت .

لوک اویتنهاو می گوید :

  • دیدن آدم برفی در خواب ، عشق ریاکارانه و درگیری احساسات است

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.