تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

۳۳ نشانه و تعبیر دیدن بیضه در خواب

دیدن خواب بیضه چه تعبیری دارد ؟

مجله بی کلک: تعبیر خواب بیضه ( خواب خایه ، تعبیر خواب بزرگ شدن بیضه ، تعبیر خواب بریده شدن بیضه ها ، تعبیر خواب متورم شدن بیضه ها و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب بیضه

1- بیضه در خواب نماد ثروت، اعضای خانواده، تحقق آرزوها و رویاهای شماست.
2- اگر خواب ببنید که بیضه هایتان را به کسی می دهید تعبیرش این است که ممکن است فرزندتان از شما نباشد و برای شخص دیگری باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن خایه مرد در خواب ، بر هفت وجه است .
3- فرزند .
4- اهل بیت .
5- مال .
6- عزت .
7- بزرگی .
8- طلب حاجت .
9- مراد یافتن ،
تعبیر خواب خایه فرزند و خایه مرغان آبی بر چهار وجه است .
10- مراد یافتن .
11- زن خواستن .
12- کنیزک .
13- فرزند آوردن .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
14- تعبیر خواب بیضه های زخمی به شما میگوید مخالفانتان را شکست خواهید داد .
15- تعبیر این خواب که شما بیضه ندارید ، شانس و موفقیت در معاملات است
16- اگر در خواب ببینید شخصی را اخته می کنید تعبیرش یک میهمانی بزرگ شام است
17- اگر خواب دیدید که حیوانی را اخته می کنید تعبیرش آنست که اداره امور بسیاری بدست شما می افتد .

تعبیر خواب بزرگ شدن بیضه

18- اگر پسری در خواب ببیند که بیضه هایش بزرگ شده این خواب نشان دهنده قدرت شماست. هر چه بیضه ها بزرگتر باشد مال و دارایی شما بیشتر خواهد شد.

محمد بن سیرین میگوید :
19- اگر کسی خواب ببیند هر دو خایه او بزرگ شده است ، تعبیرش آنست که قوت و مالش زیاد شود .
20- اگر بیند که خایه اش دراز شده بود ، به طوری که بر زمین می کشید ، تعبیرش آن است که ثروت جمع آوری خواهد کرد .
21- اگر در خواب ببیند خایه چپ او به بیرون پرتاب شد تعبیرش آنست که فرزندش خواهد مرد
22- اگر بیند خایه خودرا با رغبت به کسی بخشید ، دلیل است که او فرزندی نامشروع بوده است
23- اگر کسی خواب دید که خایه خود به کسی بخشید و آن فرد نیز خایه خود را به او بخشید ، تعبیرش ارتباط نامشروع با یک زن است

تعبیر خواب

تعبیر خواب کشیدن بیضه ها

24- تعبیر کوچک شدن بیضه ها درخواب به معنی کاهش ثروت و قدرت و کارایی شماست.

محمد بن سیرین میگوید :
25- تعبیر خواب کوچک شدن هر دو خایه پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب بریده شدن بیضه ها

26- اگر در خواب ببینید که بیضه شما بریده شده است تعبیرش این است که شما در عالم بیداری دشمنان زیادی دارید و متاسفانه این دشمنان از شما قویتر بوده و بر شما پیروز می شوند.

محمد بن سیرین میگوید :
27- تعبیر خواب بریده شدن هر دو بیضه پیروزی دشمنان است .

تعبیر خواب متورم شدن بیضه ها

28- تعبیر متورم شدن بیضه ها در خواب این است که شما به واسطه ثروت بالایی که در اختیار دارید دشمنان زیادی پیدا کرده اید و به همین علت مدام از آنها می ترسید.

تعبیر خواب بازی با بیضه ها

29- تعبیر بازی با بیضه ها در خواب این است که از همسرتان و از روابط زناشویی تان رضایت کامل دارید.

تعبیر خواب کنده شدن پوست بیضه

30- اگر در خواب دیدید که پوست بیضه شما کنده شد تعبیرش این است که به شما ظلم و ستم زیادی خواهد شد که از این بابت بسیار ناراحت بوده و در عذاب هستید.

محمد بن سیرین میگوید :
31- اگر کسی در خواب ببیند که پوست خایه خود را میکشید تعبیرش آن است که شخصی به فرزند او ستم نماید .

تعبیر خواب کشیدن بیضه ها

32- اگر خواب دیدید که شخصی بیضه های شما را کشید تعبیرش این است که فرزند خود را از دست می دهید و یا رابطه زناشویی خوبی ندارد و از این بابت بسیار ناراحت و نگران هستید. مخصوصا اگر کشیدن بیضه ها برای شما دردناک باشد.

تعبیر خواب بستن بیضه با طناب

33- اگر خواب دیدید که کیسه بیضه شما توسط طنابی بسته شده بود و به واسطه آن شما را به دنبال خود می کشاند. تعبیرش این است که مشکل کاری بزرگی برای شما اتفاق می افتد و ممکن است به واسطه آن ضرر زیادی را متحمل شوید.

ترجمه : معصومه راهی

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.