تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

خواب ازدواج کردن دیدید؟

خواب عروسی و ازدواج کردن چه تعبیر یا پیامدی برای ما دارد ؟

مجله بی کلک: تعبیر خواب عروسی ( خواب عروسی کردن ، ازدواج با دوست پسر و یا دوست دختر َ، عروسی کردن با مرده ، ازدواج با یک فرد خارجی ، ازدواج با پیرمرد و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

خواب ازدواج کردن دیدید؟
خواب ازدواج کردن دیدید؟ تعبیرش چیست؟

تعبیر خواب عروسی

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

1- تعبیر دیدن خواب شرکت در یک عروسی که عروس و داماد یکدیگر را نمی شناسند بیانگر این است که شما حس می کنید مجبور شده اید که کاری را که نمی خواهید انجام دهید.
2- دیدن خواب شرکت در یک عروسی برنامه ریزی شده ، نشانه این است که حس می کنید برای انجام کاری که نمی خواهید انجامش دهید مجبور می شوید.
3- تعبیر خواب عروسی کردن بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است.
4- خواب دیدن خواستگاری برای عروسی کردن بیانگر این است که یک موقعیت، بدتر خواهد شد
5- دیدن خواب ازدواج به این دلیل که روحشان را نجات دهید، به این اشاره دارد که در یک موقعیت یا رابطه خود را قربانی می کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
6- تعبیر خواب ازدواج -( عروسی ) رسیدن به هدف است
7- تعبیر خواب ازدواج کردن نشانه سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد
8- دیدن شوهر در خواب نشانه امیدهای واهی است
9- دیدن زن در خواب نشانه در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
10- تعبیر خواب ازدواج نشانه آنست که ایام خوش در پیش است .
11- تعبیر خواب شرکت در یک مراسم عروسی نشانه منفعتهای بزرگ مالی است
12- دیدن خواب اینکه یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند نشانه سود است
13- تعبیر خواب اینکه در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید نشانه آنست که پول زیادی بدست میاورید .


تعبیر خواب عروسی با دوست پسر و یا دوست دختر

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
14- خواب ازدواج شما با دوست پسر/ دختر قبلی تان ازدواج می کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته اید.
15- خواب ازدواج شما با دوست پسر/ دختر قبلی تان ازدواج می کنید، به این معنی است که رابطه ی فعلی، با رابطه ی قبلی تان با دوست پسر/دختر قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید بکنید

لیلا برایت می‌گوید :
16- ازدواج کردن ( شوهر کردن ) در خواب ، نشانه‌ی رفاه مالی است


تعبیر خواب ازدواج کردن با مرده

محمدبن سیرین گوید :

17- اگر کسی در خواب ببیند که با زن مرده ازدواج کرد و با او نزدیکی کرد نشانه آنست که از ملک و مال آن زن برخوردار میشود
18- اگر کسی در خواب ببیند که با زن مرده عروسی کرد اما با او نزدیکی نکرد نشانه آنست که اندکی از مال آن زن به او میرسد
19- اگر زنی خواب ببیند که با یک مرده ازدواج کرد و با او نزدیکی کرد نشانه آنست که از مال او ( زن )کم شود


تعبیر خواب عروسی با یک فرد خارجی

آنلی بیتون می‌گوید :
20- اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت .


تعبیر خواب زن گرفتن

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب زن گرفتن بر چهار وجه است .
21- بزرگی و مقام
22- زیادتی مال
23- سرحالی وآسایش
24- خرمی و شادی

محمدبن سیرین گوید :
25- اگر کسی در خواب ببیند که زن گرفت، نشانه آنست که شرف و بزرگی اش کم شود
26- اگر کسی در خواب ببیند که زن خواست ، اما زن را ندید و نامش را ندانست ، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد .

جابر مغربی گوید :
27- اگر کسی خواب ببیند دختری دوشیزه را به زنی گرفت و دوشیزگی (بکارت ) او را گرفت ، نشانه آنست که در آن سال زن خواهد گرفت
28- اگر کسی در خواب ببیند به حرام دوشیزگی دختری را گرفت ، نشانه آنست که مالی حرام بدست آورد .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.