بعد از جدا شدن مریم اوزرلی از سریال حریم سلطان و خبر داغ باردار شدنش، او همچنان به فعالیت هایش ادامه می دهد و کار بازیگری را به طور کامل کنار نگذاشته است.در تازه ترین پروژه اش در یک تبلیغ تلویزیونی حاضر شده است.

01

Untitled-12

11

Untitled-12

10

Untitled-12

09

Untitled-12

08

Untitled-12

07

Untitled-12

05

Untitled-12

04

Untitled-12

03

Untitled-12

02