هر کسی زیبایی منحصر بفرد دارد. هر کسی رویاهایی دارد که دیگران چیزی در موردش نشنیده اند. هر کسی استعدادهایی دارد که مردم به آن توجهی نکرده اند. هر کسی دارای ضعف های درونی پنهان است. هر کسی داستانی ناگفته دارد، پس هرگز با این تصور که سراسر زندگی کسی را می دانید در موردش شروع به پیش داوری و قضاوت نکنید چون احتمالاً واقعیت این است که همه چیز را درباره او نمی دانید.

16 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

22 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

32 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

42 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

52 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

61 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

71 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

81 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

91 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

106 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

114 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

121 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

131 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

141 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

151 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

161 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

17 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

181 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

19 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

20 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

211 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

221 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

23 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

24 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

25 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

26 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

27 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

28 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

29 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

30 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

311 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

321 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

33 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

34 جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش زندگی

35 جملات الهام بخش برای زندگی

منبع: مردمان