ویدیو چالش حجاب بازیگران زن در چالش سطل آب و یخ  ، سطل آبی که امام خمینی (ره) فرمودند: اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزد، اسرائیل را آب خواهد برد. به دست خودمان بر سر خودمان دارد ریخته می شود. ملت لطفا بیدار باشید. ملت لطفا هوشیار باشید. گاهی خیلی زود دیر می شود.

8-29-2014 4-43-34 PM