بنیامین با انتشار عکس زیر نوشت:
این کوچولو تا اسم تبریز رو شنید با شوق و ذوق گفت منم میآم # الان تو پارک داره شیطونى مى کنه # بهش گفتم تا اون وقت اگه نظرت عوض نشد حتما با خودم مى برمت # با مزه میگه تبلیز

 

ss93-07-89

 

اخبار فرهنگی و هنری – سیمرغ