تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

کلید های میانبر

کلید های میانبر مرورگر IE

تمام کلیدهای میانبر مرورگر IE به شرح زیر می باشد F1: نمایش راهنمای مرورگر. در زمانی که پنجره ای باز باشد راهنمای مربوط به همان عنصر را نمایش میدهد.F11: جابجایی بین حالت تمام صفحه در مرورگر و پنجره در ابعاد عادی.Tab: حرکت بسمت جلو…