تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

فرکانس شبکه های رادیویی

طول موج و ردیف شبکه های رادیویی

ردیف و طول موج یا فرکانس دریافت شبکه های رادیویی، بسته به محل، نزدیکی یا دوری گیرنده تان به فرستنده ای خاص ممکن است متفاوت باشد، اما برای استان تهران، این امواج احتمالا کارآمد خواهد بود: