تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

غرولندهای خانم های حساس

توصیه هایی برای عروس نازک نارنجی

روز اولی که به خواستگاری می روید شش دانگ حواس تان را جمع کنید و اگر تفاوت های اساسی بین خودتان و همسر آینده تان می بینید، همانجا خداحافظی کنید. همه این تفاوت ها بعدها می تواند مثل چماق هر روز بر سر شما بخورد. دخترها همیشه روحیات حساس تری…