تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

آثار مریم امام وردی

منم ای نگار و چشمی – سعدی

منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی  و گر این شب درازم بکشد در آرزویت نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی.   "سعدی"   خط از: مریم امام وردی