تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس جدید سری 5

sms-jok-smscamp

اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidنترس از این که زندگی به پایان برسد

بترس از این که هیچ وقت شروع نشود


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidمهم نیست در کجای جهان ایستاده ای

مهم این است که به سمت کجا حرکت می کنی


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidهرکه در این بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidمی توان رشته ی این چنگ گسست

می توان کاسه ی آن تار شکست

می توان فرمان داد : های!

ای طبل گران زین پس خاموش بمان به چکاوک اما نتوان گفت: مخوان!


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidتوهین کردن

نمایش اقتدار افراد ضعیف است


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidاگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید به او قدرت بدهید


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidرسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند

غنیمتی شمر، ای شمع، وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidدختری دلش شکست

رفت و هرچه پنجره

روبه نور بود، بست

رفت و هرچه داشت

یعنی آن دل شکسته را

توی کیسه ی زباله ریخت

پشت در گذاشت

صبح روز بعد، رفتگر

لای خاکروبه ها

یک دل شکسته دید

ناگهان توی سینه اش پرنده ای تپید

رفتگر برای کفتر دلش آب و دانه برد

رفت وتکه های آن دل شکسته را به خانه برد

سال هاست توی این محله باطلوع آفتاب

پشت هردری یک گل شقایق است

چون که مرد رفتگر سال هاست که عاشق است…


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidمحبت به نااهلان

مانند دانه کاشتن در شوره زار است


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidیوسف مصر دلش شور تو را خواهد زد
تو اگر کوک کنی ساز زلیخایی را


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidشنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی رود

گوشه ای دور و تنها بمیرد

درآن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود درمیان غزل ها بمیرد

گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد آن جا بمیرد

شب مرگ از بیم آن جا شتابد

که از مرگ غافل شود تا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش وا کن

که می خواهد این قوی زیبا بمیرد


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidزنبور درشت بی مروت را گوی

باری چو عسل نمی دهی نیش مزن


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadidغم نیز اگرترکم کند

تنهای تنها می شوم


اس ام اس جدید سری 5
SMS Jadid

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.