تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس سنگین عاشقانه

download (1)

صدای باران زیباترین ترانه خداست

که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند

نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم

Untitled-12

روزگاری بیدی را شکستند

به نامردی تبر بر ریشه اش بستند

ولی افسوس همانهایی شکستند

که رورزی زیر سایه اش می نشستند

Untitled-12

هر که گردد پاک طینت محرم دل ها شود

هر که در خون صاف گردد قابل مینا شود

از دهان گل شنیدم بر سر بازار گفت

هر که با ناکس نشیند عاقبت رسوا شود

Untitled-12

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود

پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شود

Untitled-12

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی

بدان که روشنی

Untitled-12

دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن

زیرا بدین وسیله دست کم حیثیت و پرستیژت

دست نخورده باقی خواهد ماند

Untitled-12

خوشی با خوبی فرق دارد

بخاطر خوبی ها از خیلی خوشی ها باید گذشت

Untitled-12

باید تلاش کنیم

میان بودن و نبودن مان تفاوتی باشد

Untitled-12

همیشه فکر می کردم پشت دیوارهای بلند

آدم های بزرگ زندگی می کنند

ولی حالا می دانم که بلندی دیوارها به خاطر کوچکی آدم هاست

Untitled-12

جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد خوابمان می گیرد

دست اندازها نعمتند

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.