خانه » اس ام اس » اس ام اس فلسفی تازه

اس ام اس فلسفی تازه

0 (11)

اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiبزرگان خود را گرامى شمار

تو را گر بود جان من این شعار

کنند از تو کوچک تران احترام‏

به نیکىّ و خوبى برند از تو نام‏


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiریشه گلی است که

به شهرت پشت کرده است

جبران خلیل جبران


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiچو با صدقه منّت گذارى به کَس

تو را این چنین بذل و انفاق بس‏

گناهش ز اجرش بود بیشتر

مزن بر دل بینوا نیشتر


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiعقلانیت باز آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند

که یکی در چند است و چند در یکی …

ادگارمون


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiکسى را بود عزّت و احترام

که باشد فروتن چو دارد مقام‏

کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiنگاه به کار مفیدم کَس نمی کند

هزار دیده منتظر یک اشتباه من است


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiبرو تکیه بر حکم تقدیر کن

نه چون جاهلان ترک تدبیر کن‏

چو کس را رضایت بود بر قضا

شود از غم و رنج گیتى رها


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiدر تله ی تعصبات دیگران گرفتار نشوید

که این زندگی کردن با حاصل تفکرات آنهاست

استیو جابز


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiچو بر دوستان خرده گیرد کسى

سرانگشت حسرت بخارد بسى‏

گریزند از او دوستانش زیاد

برندش همه دوستى را ز یاد


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiتو را گر نکوهیده باشد روش

کند دشمن و دوستت سرزنش‏

شوند از تو اطرافیان تو دور

کجا دوست بتوان گرفتن بزور


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiمکن هیچ گه راز کس را تو فاش

بیا در امانت تو خائن مباش‏

که از آن نباشد خیانت بتر

بپا گردد از آن بسى شور و شرّ


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiچو کس نفس خود را شناسد درست

نباشد ز تهذیب آن هیچ سست‏

ز پاکىّ و عفّت نگردد جدا

کند دورى از هر بد و ناروا


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiدوست تو کسی است که

هرگاه از تو سخن حق بشنود خشمگین نشود

فیثاغورث


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiنباشد گریز از قضا و قدر

فراوان رسد بنده را بی خبر

نگردى به تدبیر از آن رها

گناه است خشم از رضاى خدا


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafiهرگز در میان موجودات

مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمی شود

این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان !

ویکتورهوگو


اس ام اس فلسفی تازه
SMS Falsafi

.

مطلب پیشنهادی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.