تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

وصف حال کارمندان غرغرو و ناامید

وصف حال کارمندان غرغرو و ناامید

نارضایتى از کار و وضعیت کارى پدیده اى است جهانى اما انگشت شمارند افرادى که وقت بگذارند و بررسى کنند که چه چیزى کارشان را ملال انگیز و زجر آور مى کند و چگونه مى توانند این مشکل را برطرف کنند.

زجر آور بودن، کسالت بار بودن و بیمناک بودن سه صفتى هستند که بسیارى از مردم جهان کار خود را با آنها مقایسه مى کنند. با این تاکید که زجر آور بودن یک کار با بد بودن کاملا متفاوت است، افرادى که در این وضعیت قرار دارند اغلب غرغرو، نا امید و به لحاظ روحى بسیار ضعیف عمل مى کنند.
برخى بر این باورند که مهم ترین عامل در زجر آور بودن یا نبودن یک کار، مدیران و روسا هستند که سهم بسیارى در ایجاد حس رضایت یا عدم رضایت کارمندان از کار خود دارند.یک تحقیق انجام شده این نظریه را تا حد زیادى تایید مى کند: ۴۳ درصد افراد بیکارى که در سال ۲۰۰۸ در پى شغل جدید بودند و در تحقیق شرکت کردند مهم ترین عامل درخواست براى شغل جدید را نحوه برخورد مدیران و روساى پیشین خود عنوان کرده بودند.

حراجی

سه نشانه مهم یک کار دلتنگ کننده و زجر آور
از میان تمام نشانه هاى ریز و درشت محققان سه نشانه یک کار زجر آور را حقارت و خود کوچک بینى، به چشم نیامدن و احساس موثر نبودن معرفى کرده اند.

احساس حقارت
این وضعیت بیانگر آن است که کارمندان نمى توانند به تنهایى موفقیت و سهم خود را در پیشبرد کار تشخیص بدهند در نتیجه چنین کارمندانى اغلب براى پى بردن به ارزش کار خود به نظرات دیگران که معمولا مدیران هستند نیاز دارند.

به چشم نیامدن
هنگامى است که کارمندان احساس مى کنند مدیران به آنها بى توجهى مى کنند.

احساس موثر نبودن
هر کارمندى نیاز دارد بداند کارى که انجام مى دهد چه تاثیرى بر زندگى یک نفر دیگر ( یک مشترى یا همکار و یا حتى مدیران ) دارد و احساس موثر بودن زمانى به کارمندان دست مى دهد که نمى توانند شاهد این تاثیر باشند.

بهبود رابطه فرادستى و فرودستى!
محققان معتقدند همواره راه هایى براى بهبود کارمندان و مدیران وجود دارد. تا بدان وسیله کارمندان رضایت از کارشان را ارتقا دهند.

مدیران در دایره ارزیابى
یک سوال: آیا مدیر شما به سه نشانه یک کار زجر آور اهمیت مى دهد و آیا قادر به تشخیص این سه مورد هست؟ پاسخ مثبت است. بسیارى از مدیران با این که ظاهرا به بهبود رابطه کارى میان زیردستان با خود بى علاقه هستند و یا وقت کافى براى رسیدگى به امور و مشکلات کارمندان ندارند اما در اصل مى خواهند شرایط کارى را براى کارمندان رضایت بخش تر کنند.

شاید مدیر اطلاع ندارد
در این وضعیت بهتر است در نخستین فرصتى که دست مى دهد با مدیرتان درباره عوامل موفقیت در کار خود صحبت کنید.

به نتایج مثبت رفتار متقابل بیندیشید
کارمندانى که علاقه دارند مدیرشان با آنها رفتار مناسبى داشته باشد باید با مدیران آنگونه رفتار کنند که مى خواهند مدیرشان با آنها رفتار کند. بنابراین شما هم ترجیحا بهتر است در پى یافتن راه هایى باشید تا مدیرتان متوجه شود رفتارتان چه عملکرد مثبتى براى شما داشته است. به یاد داشته باشیم که مدیران قدرت ذهن خوانى ندارند و تغییرات مثبت به یک باره روى نمى دهند!

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.