تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد

در این مطلب از مجله اینترنتی بی کلک میخواهیم  تعبیر دیدن خانه در خواب را برای شما عزیزان بازگو کنیم.

معنی و مفهوم و تفسیر خواب ساختن خانه و منزل و ساختمان . کاملترین تعبیر خواب ساختمان سازی و ساختن منزل مسکونی و خانه و آپارتمان و ساختمان و ساختن خانه توسط دیگران و ساختمان در حال ساخت و خانه نیمه ساخته و ساختن خانه خدا و ساختن خانه چوبی و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب
دیدن خانه در خواب

تعبير خواب خانه به روايت منوچهر مطيعي تهرانی

اگر در خواب ببينيد کـه خانه شـما در محلي اسـت کـه تنها مانده و گرداگرد ان هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا کـه از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

خانه در خواب ما معيشت اسـت، اگر در خواب ببينيد درون خانه ای بزرگ و مجلل هستيد و ان خانه متعلق بـه شـما اسـت زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت.

اگر ببينيد خانه ای محقر و ويرانه داريد و ان خانه متعلق بـه شـما اسـت خواب شـما خبر مي دهد کـه زندگي بر شـما تنگ خواهد شد و معاش شـما قلت خواهد يافت.

چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب اسـت بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني بـه او مي رسد.

اگر ببينيد کـه در خانه شـما آهني اسـت زندگي قابل دوامي داريد و اگر ديديد در خانه شـما از نقره اسـت خوب نيست .

 

تعبير خواب خانه به روايت محمد بن سيرين

خانه مفرد درخواب زن اسـت. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود.

اگر بيند كه خانه مفرد بـه كنج اندوه بودو ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند. اگر بيند درخانه گريخته بودو در خانه او قفل نكرده بودو ان خانه بـه خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اگر بيند بيمار اسـت عافيت يابد. اگر بيند درِ خانه خود بشكست، دليل كه از كسي وی را مالي رسد.

 

تعبير خواب خانه به روايت ابراهيم کرمانی

اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد. اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از ان كه بود بزرگ‌تر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود.

اگر بيند درِ خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود. اگر در خانه او سيمين اسـت، دليل كه ا را توبه بايد كردن از گناه و معصيت. اگر توانگر بود نعمتش زياده شود. اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

دیدن ساخت شهر در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شهری را بنا کرده‌ای و ساخته‌ای، یـعـنـی گروهی از مردم را حمایت کرده و در پناه خودت می‌گیری.

دیدن ساخت شهر در مسجد و مدرسه

مسجد و مدرسه و…: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی، یـعـنـی به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، یـعـنـی عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی،

معبری می‌گوید: یـعـنـی به مسلمانان نیکی می‌کنی، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی با زنی دیندار و باایمان ازدواج می‌کنی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مناره‌ای ساخته‌ای، یـعـنـی به انجام کارهای خوب مشهور می‌شوی .

دیدن ساخت قبه در خواب

● قبه (بنای گنبدی): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قبه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی برای به دست آوردن قدر و منزلت، سعی و کوشش می‌کنی و به دنبال آن خواهی بود.

دیدن ساخت قلعه در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قلعه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان ایمن می‌شوی.

دیدن ساخت قصر در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قصری ساخته‌ای، یـعـنـی به کارهای دنیوی مشغول می‌شوی.

دیدن ساخت قبرستان در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قبرستانی ساخته‌ای، یـعـنـی برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.
بنا برای پوست کندن: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.

سایر معبرین

اگر ببینی ساختمان جدیدی ساخته‌ای، به اندازۀ آن از خاص و عام مردم فایده می‌بینی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی زمین ویران و خرابی را با عمارت و تعمیر و مرمت ساختمان‌هایی مثل خانه و مغازه و… آباد می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در این دنیا می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی پل، ساختمان و بنائی را می‌سازی، یـعـنـی به حکومت و «پادشاهی» می‌رسی و مال و اموال زیادی برایت جمع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ… _ … گنجینه‌های پر از طلا… (آل عمران، ۱۴).

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر ساختن و بنا کردن با آهک بد می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت آشپزخانه‌ای از خشت درست کرده‌ای، یـعـنـی زنی دیندار نصیب تو می‌شود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.