تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب کفش از دید معبران معروف

در این مطلب از مجله اینترنتی بی کلک به تعبیر خواب کفش از دید معبران معروف پرداختیم، با ما همراه باشید و لذت ببرید.

شاید خواب کفش دیدن برای شما هم پیش آمده باشد.

تعبیر خواب کفش هم یکسان نیست و یک معنی ندارد مثلا تعبیر خواب دنبال کفش گشتن با تعبیر خواب کفش بزرگتر از پا متفاوت است و همینطور تعبیر کفش در خواب زن متفات است از تعبیر کفش در خواب مرد است.

دیدن کفش در خواب به بخت و بالین و همسر تعبیر شده و یا به اینکه بیننده خواب، به راهی تازه و مفید قدم می گذارد که سود خواهد برد.

تعبیر خواب کفش از دید معبران معروف
تعبیر خواب کفش از دید معبران معروف

تعبیر دیدن کفش در خواب چیست؟

کفش در خواب برای مردها ، زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است.

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود.

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا مي کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.

امام صادق (ع)

  1. زن،
  2. خادم،
  3. کنیزک،
  4. قوت،
  5. معیشت،
  6. مال،
  7. سفر.

منوچهر مطیعی تهرانی

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است.

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود .

اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.

این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

محمد ابن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن است.

اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد. اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود.

اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است.

اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است. اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است.

حضرت یوسف

دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد.

 

معبرین غربی در مورد دیدن کفش در خواب چه می‌گویند؟

خانم اتیانوس

اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

آنلی بیتون 

اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفش‌ های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.

تعبیر خواب کفش نو یا جدید

تعبیر کفش نو ازدواج است.(مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد).

خریدن كفشهای نو در خواب، نشانه آن است كه تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید كفشهای نو، پای شما را می زنند، نشانه آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش

هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر.

تعبیر خواب رنگ کفش

رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است.

اگر خواب ببینید به كفشهایتان واكس سیاه زده اید، علامت آن است كه امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است. دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل.

تعبیر خواب پاشنه کفش

اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

ابن خلیل 

دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند.

تعبیر خواب انواع کفش

کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید.

تعبیر خواب گالش: گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

کفش پاشنه بلند: همسری که شما را به اوج موفقیت می رساند.

کفش دخترانه یا بچگانه: یعنی اینکه بچه دار می شوید.

کفش چرمی: داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست.

تعبیر خواب کفش پاره

اگر خواب ببینید كفشی كثیف و پاره دارید، نشانه آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت. کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

تعبیر خواب کفش تنگ

اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش

حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند.

نشان از طلاق و جدایی می باشد. اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان.

چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.نشان از غافل بودن شما از همسراتان است.

تعبیر خواب کفاش (پینه دوز)

اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش با پاشنه پهن و بزرگ

معبرین غربی گویند:
اگر در خواب ببینید که کفش پاشنه بلندی با عرض زیاد پوشیده‌اید نشانه ای از تحمل بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت زندگی است که شما سعی در رهایی یافتن از این وضعیت نا امید کننده دارید.

اگر در خواب پاشنه‌های بزرگ در کفش خود دیدید ارتباط قوی و محکمی با اعضای خانواده خود خواهید داشت.

حضور دوستان وفادار و پایداری در کار از دیگر نشانه‌های رویای کفش پاشنه بلند بزرگ است.

تعبیر خواب کفش با پاشنه نازک

معبرین غربی گویند: دیدن کفش با پاشنه نازک به شما این هشدار را می‌دهد که در مورد موقعیت‌های پیش روی خود مجدداً تفکر کنید.

تعبیر خواب شکستن پاشنه کفش

در کتاب تعبیر خواب میلر آورده شده است که شکستن پاشنه کفش برای دختر جوان هشداری در مورد رخ دادن اتفاقی ناگوار است که باعث صدمه دیدن شهرت و آبروی او می‌گردد.

خانم اتیانوس می‌گوید: اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می‌شود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.