تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب حشرات موذی

تعبیرهای مختلفی برای دیدن حشرات در خواب ذکر شده است، اما به طور کلی دیدن حشره در خواب به معنای انسانی کوچک و ضعیف بوده و از نظر رفتاری نیز انسانی پست و کوته فکر می باشد، در ادامه با تعبیر خواب حشرات همراه ما شوید.

بسیاری از افراد علاقه فراوانی به علم تعبیر خواب دارند و معمولا بعد از دیدن هر خواب به کتاب و یا سایر منابع مربوط به آن مراجعه می کنند، ما در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب حشرات از دیدگاه معبرین مختلف را در اختیارتان قرار دهیم، امیدواریم مورد توجه شما عزیزان علاقمند به این بخش قرار گیرد.

 

تعبیر خواب حشرات از دیدگاه های معبرین مختلف

دیدن حشرات در خواب احساس خوشایندی ندارد و بسیاری از افراد با مشاهده آنها چه در خواب و یا بیداری می ترسند، دیدن حشرات در خواب، بسته به شرایط مختلف دارای تعابیر متفاوتی می باشد، از این رو در این مطلب، تعبیر خواب حشرات از دیدگاه های معبران مختلف را در اختیارتان قرار می دهیم.

انسان معمولا در طول عمر خود بارها، خواب هایی از خانواده، دوستان، آشنایان، مکان های مختلف، اشیا، جانوران و غیره می بینند که بعد از بیدار شدن تمایل دارد از تعبیر خوابش مطلع شود، البته بسیاری از این خواب ها آشفته بوده و تعبیری ندارند؛ در مطالب قبلی مجله اینترنتی بی کلک شما را با تعبیر خواب خرچنگ، تعبیر خواب کرم ، تعبیر خواب مورچه و … آشنا کردیم، حال در این مطلب تعبیر رویای حشرات را گردآوری کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.

تعبیر دیدن حشرات در خواب

تعبیر خواب حشرات برای بیننده آن، نشان از بیماری مسری، متضرر شدن و یا نزدیک شدن دشمنان به وی را دارد.

همچنین نیش خوردن از حشرات به معنای آن است که از جانب دوستانتان، مورد خیانت واقع خواهید شد.

اگر کسی در خواب ببیند که حشرات را از خود دور می کند، یا آنها را می کشد، نشانه آن است که بلا و سختی از بیننده خواب رفع شده، دشمنانش از او دور می شوند و نیز به آرزوهایش خواهد رسید.

تعبیر رویای حشرات از دیدگاه امام صادق (ع)

اگر کسی در خواب ببیند، حشره ای را کشته است، به معنای این است که بر دشمن غلبه خواهد کرد.

از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی خواب ببیند که از بینی وی کرم و یا حشره ای بیرون آمده است، نشانه آن است که صاحب فرزندی خواهد شد.

تعبیر دیدن حشرات موذی از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب حشرات موذی در حال خزیدن به معنای آن است که شخص بیننده خواب از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی رهایی پیدا می کند.

تعبیر دیدن حشره بر روی لب از دیدگاه مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند، روی لب هایش حشره ای زشت می باشد که موجب وحشت وی شود، به معنای آن است که سخنی فتنه انگیز خواهد گفت و با گفته وی شر و فتنه ای بر پا خواهد شد.

همچنین تعبیر دیدن حشره زشت و گزنده بر روی لب های دیگران نیز اینگونه می باشد.

 

تعبیر دیدن حشره در بینی

اگر شخصی در خواب ببیند، حشره ای مثل کرم، هزار پا، پشه و یا مگس از سوراخ بینی وی خارج می شود، یعنی اینکه خداوند به او فرزندی عطا خواهد کرد.
اگر ببیند، پشه ای وارد بینی وی شده، از طرف مردی احمق و ضعیف، دچار زیان خواهد شد و نیز سخن شخصی غیر مسوول برای بیننده خواب دردسر ایجاد می کند.

تعبیر گزیده شدن توسط حشره از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که حشره ای شما را می گزد، به معنای آن است که شر و نکبت گریبانگیر شما خواهد شد.

اگر دختری در خواب ببیند، حشره ای وی را نیش زده است، نشان از آن دارد که از اعتماد زیاد به مردان پشیمان خواهد شد.

تعبیر خواب از دیدگاه لیلا برایت

در تعبیر خواب حشرات اگر کسی خواب ببیند که پشه وی را نیش زده، به معنای آن است که از سوی دشمنتان به شما آسیب می رسد.

 

تعبیر خواب پشه از دیدگاه معبرین مشهور

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب ببیند، پشه یا پشه هایی وی را می گزند، نشانه آن است که کسی یا کسانی بد وی را می گویند و یا درباره او قضاوت بد می کنند.

اگر پشه وارد گوش شود و شخص احساس کند که پشه وارد گوش شده و یا دَم گوش وی پرواز می کند، تعبیر آن است که کسی سعایت می کند و این عمل وی موجب آزردگی و ناراحتی صاحب خواب خواهد شد.

اگر کسی در خواب پشه ای را بکشد، به معنای این می باشد که دشمنی ضعیف را از خود دور ساخته است.

از دیدگاه لیلا برایت

دیدن پشه در خواب، نشانه آن است که، موضوعی موجب ناراحتی شما می شود.

از دیدگاه آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند، پشه ای را می کشد، یعنی آنکه خانواده ای تشکیل خواهد داد و  به ثروت و سعادت خواهد رسید.

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک برای دیدن این حشره در غذای شما ممکن است با نشانه ای منفی همراه باشد و به معنای آن است که برخی اطرافیانتان به موفقیت ها و دستاورد های شما حسادت می کنند.

اگر کسی ببیند، خانه وی و یا مکان دیگری پر از سوسک می باشد، بیانگر آن است که خانه تان را با مقدار زیادی اشیاء و وسایل غیر ضروری احاطه کرده اید.

کسی که ببیند، هزاران سوسک در اطراف وی می خزند و حرکت می کنند، به معنای بدشانسی بیننده خواب می باشد و ممکن است، ثمره کاری که مدت هاست برای آن وقت گذاشته است، از دست داده و دچار شکست خواهد شد.

تعبیر خواب مورتعبیر خواب حشرات موذیه از دیدگاه برایت

در تعبیر خواب حشرات اگر کسی در خواب ببیند، مورچه ای او را گاز می گیرد، به معنای آن است که باید تلاش بیشتری در انجام کارهای خود داشته باشد.
به طور کلی کشتن مورچه در خواب نشانه بدشانسی می باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.