تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دیدن دزد دریایی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب دیدن دزد دریایی چیست ؟

مجله بی کلک: دیدن دزد دریایی در خواب از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Image result for ‫تعبیر خواب دیدن دزد دریایی‬‎

 

خواب دزد دریایی

مولف گوید :

  • خواب دزدان دریائی که به کشتی شما حمله می کنند وطلاها و جواهرات شما را می دزدند و شما را می کشند . اگر چه در بیداری وحشتناک به نظر برسد ولی در خواب به این معنی است که کسانی شما را از بیم و هراس نجات می دهند و غم واندوهتان را از شما دور می کنند . و به شما بقا و طول عمر می بخشند

آنلی بیتون می‌گوید :

  • تعبیر خواب دزد دریایی ، نشانه آن است که دوستان ریاکار نقشه هایی شیطانی برای نابودی زندگی شما خواهند کشید .
  • اگر در خواب ، خود دزد دریایی هستید ، علامت آن است که در جمع دوستان مقامی پایین تر به دست خواهید آورد .
  • اگر دختری خواب ببیند نامزدش دزد دریایی است ، علامت آن است که به عدم شایستگی و فریبکاری نامزد خود آگاهی خواهد یافت .
  • اگر دختری خواب ببیند دزدان دریایی او را اسیر می کنند ، نشانه آن است که به بهانه های مختلف به ترک خانه تحریک می گردد .

 

تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.