تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر و تفسیر خواب دزد و دزدی کردن چیست ؟

دیدن خواب دزد و سارق نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله بی کلک: دیدن دزد یا سارق در خواب ( دزدی کردن ، دزد بودن خودتان و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Image result for ‫تعبیر خواب دیدن دزد دریایی‬‎

تعبیر خواب دزد و سارق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب دزد یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست .
 • اگر در خواب دزد به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید .
 • اگر در خواب دزدی به خانه شما آمد و شما مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید .
 • اگر در خواب به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب دزد نشانه فتنه است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .
 • اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می سازید ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید
 • اگر خواب ببینید کسی را متهم به سرقت کرده اند ، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد

خواب دزد بودن خودتان

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب دزد بودن خودتان و یا اینکه متهم به سرقت چیزی شده اید ، نشانه آن است که از رفتار شما قضاوت اشتباه می کنند و این امر باعث آزار شما می شود . اما بعد به این نکته پی خواهید برد ، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد .
 • اگر خواب خودتان دزد بودید و مأموران در تعقیب شما هستند ، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب دزد بودن خودتان بیانگر این است که شما از، از دست دادن چیزی که دارید می ترسید.شاید حس می کنید که مستحق چیزی که الان دارید نیستید.
 • تعبیر خواب اینکه خودتان دزد هستیدمیتواند بیانگر این باشد که شما در یک موقعیت یا رابطه، پاتان را از گلیمتان درازتر می کنید
 • خواب دیدن اینکه شما شهادت دزدی می دهید یا قربانی دزدی هستید بیانگر این است که کسی، زمان شما را تلف می کند و یا انرژی و ایده ی شما را می دزدد.

لیلا برایت میگوید :

 • اگر در خواب ، خودتان دزد هستید و الماس می دزدید نشانه ضررهای بزرگ است

خواب دزدی کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید کامیونی داشته اید که آن را دزدیده اند و شما برای یافتن آن جستجو می کنید به شما خیانت می شود و بین شما و دوستتان جدائی می افکند .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب دزدی کردن ( پول ) نشانه آنست که باید مراقب دزدها باشید
 • تخواب دزدی کردن ( طلا ) نشانه خبرهای بد است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید دزد از خانه یا محل کار دزدی کرده ، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد .
 • اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است ، نشانه عقده ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست .

 

تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.