تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب طلا : ۳۷ تعبیر برای دیدن طلا در خواب

دیدن طلا در خواب چه تعبیرهایی دارد ؟

مجله بی کلک: دیدن طلا ( زر ) در خواب از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Image result for ‫دیدن طلا در خواب‬‎

دیدن خواب طلا

محمدبن سیرین گوید :

1- تعبیر دیدن طلا یا زر در خواب ، برای مردان غم و اندوه وبرای زنان نیکو و پسندیده است.
2- اگر کسی خواب ببیند که زر و طلا ببافت یا کسی به او داد ، تعبیر ضرر و زیان مالی دارد و یا کسی بر وی خشم گیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

3- اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت ، تعبیر آنست که بر زبان مردم افتد .
4- اگر خواب بیند که طلا با حجم زیادی با خود به خانه میبرد ،تعبیر آنست که مـال بسیار یابد .
5- اگر کسی خواب یند که زر می خورد ، تعبیر آنست که به قدر طلایی که در خواب خورده است ، مال بر عیال هـزینه کند .

جابر مغربی گوید :
6- تعبیر خواب طلا و زر ، برای مردان بد و برای زنان خوب است
7- اگر کسی در خواب ببیند که زر و سیم به یک جا جمع بود ، تعبیر آنست که عز و جاه یابد .
8- اگر خواب سیم ببیند ، تعبیر آنست که که دختری را به زنی گیرد ، اما اندوهگین شود .
9- اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد ، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
10- هر که زر در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- تعبیر دیدن خواب طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است .
12- اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا پیدا کرده است یا در جیب و کیف خویش دارد تعبیر ، آنست که به اندازه آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود وزیـان می بیند .
13- اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده تعبیر ، آنست که مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد .
14- اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکت است
15- اگر در خواب ببیند طلا به امانت می دهد تعبیر ، آنست که آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند.
16- مرحوم مجلسی نوشته اگر کسیسکه طلابه خواب ببیند که به او می دهند تعبیر ، آنست که به آن شخص ریاست می رسد
17- چنانچه ببیند طلا گم کرده است تعبیر ، آنست که از بیماری شفا می یابد .
18- اگر خواب ببیند که طلا به خانه می برد تعبیرش آنست که ثروتمند می شود .
19- اگر ببیند طلا می خورد تعبیر ، آنست که مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد .
20- تعبیر خواب هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است .
21- اگر کسی در خواب ، زرگری ببیند نشانه آنست که با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند .

لوک اویتنهاو می گوید :
22- تعبیر خواب طلا دوست داشتن چیزهای بی ارزش است
23- تعبیر خواب پیدا کردن طلا نشانه دریافت ارث است
24- تعبیر خواب دنبال طلا گشتن در دل خاک نشانه آنست که خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
25- تعبیر خواب پرداختن چیزی با طلا آنست که با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
26- تعبیر خواب آب کردن طلا ، آسایش مادی است
27- تعبیر خواب دزدیدن طلا ، خبرهای بد است
28- تعبیر خواب طلا گذاشتن بر روی خود به شما میگوید افزایش احتیاط ضرری ندارد
29- تعبیر خواب گم کردن طلا ، نشانه آنست که به شما خیانت خواهد شد
30- تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن ، شرمساری است
31- تعبیر خواب اشیا طلایی نشانه ظواهر فریبنده اند

آنلی بیتون می‌گوید :
32- اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، تعبیر ، آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
33- اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، تعبیر ، آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
34- تعبیر خواب پیدا کردن طلا ، آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .
35-اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
36- یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
37ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، تعبیر ، آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.