تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب اسب : دیدن اسب در خواب نشانه چیست ؟

دیدن خواب اسب در خواب نشانه چیست ؟

مجله بی کلک: تعبیر خواب اسب ( خواب اسب سفید ، خواب اسب سیاه ، خواب اسب مرده و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Image result for ‫دیدن خواب اسب‬‎

 

تعبیر خواب اسب

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب اسب در خواب بر پنج وجه بود .

 • عز و احترام
 • مقام و مرتبت
 • فرمانروایی
 • بزرگی و عظمت
 • خیر و برکت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب اسب نشانه کام است و مراد و مقصود .
 • اگر کسی خواب ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود .

لیلا برایت می‌گوید :

 • خواب اسب نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • دیدن خواب اسب نشانه یک ازدواج پر پول است

خواب اسب سفید و اسب سیاه

ابراهیم کرمانی گوید :

 • خواب اسب سفید نشانه آنست که بیننده خواب کاری را انجام خواهد داد که بابت آن مالی به دستش میرسد.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب اسب سفید نشانه لذت است
 • خواب اسب سیاه نشانه مشکلات است
 • خواب اسب سیاه و سفید نشانه یک کار پر خطر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب اسب سیاه نشانه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد ، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند .
 • خواب اسب سیاه نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید .
 • اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود .
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند ، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می کوشد ، او را مغلوب سازد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خواب اسب سفید نشانه شادی است
 • خواب اسب سیاه نشانه عذاب است

خواب اسب قهوه ای

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن اسبهایی با رنگ تیره ( اسب قهوه ای و یا اسب سیاه ) در خواب ، علامت آن است که برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید کر د .

خواب اسب مرده

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب اسب مرده نشانه کار زیاد است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نومیدیهاست ..

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خواب اسب مرده نشانه آنست که برای شما پول خوبی فراهم میشود .

تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.