تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

حمید گودرزی متولد 1356 در تهران (اصالتا بروجرد لرستان)، فارغ التحصیل بازیگری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران است. حمید گودرزی درباره نحوه آشنایی اش با همسرش ماندانا دانشور می گوید: سال 1382 در ساختمانی در میدان آرژانتین همسایه بودیم. آشنایی ما از آنجا شروع شد. من آن زمان دانشجوی رشته کارگردانی بودم. ماندانا 16 ساله، محصل بود. این آشنایی ادامه پیدا کرد و با پیشنهاد ازدواج من، مخالفت های اولیه خانواده همسرم شروع شد چون آنها در آمریکا ساکن بودند. اما در نهایت با پا فشاری کردن ما، با هم ازدواج کردیم.

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

Bikalak.com عکس های حمید گودرزی و همسرش ماندانا دانشور

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.