تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

چگونه سرو روان گویمت – خواجوی کرمانی

 چگونه سرو روان گویمت که عین روانی

نه محض جوهر روحی که روح جوهر جانی

 

کدام سرو که گویم براستی بتو ماند

که باغ سرو روانی و سرو باغ روانی

 

تو آن نئی که توانی که خستگان بلا را

بکام دل برسانی و جان بلب نرسانی

 

چه جرم رفت که رفتی و در غمم بنشاندی

چه خیزد ار بنشینی و آتشم بنشانی

 

برون نمی‌روی از دل که حال دیده ببینی

نمی‌کشی مگر از درد و حسرتم برهانی

 

ز هر که دل برباید تو دل رباتر ازوئی

ز هر چه جان بفزاید تو جان فزاتر از آنی

 

نهاده‌ام سر خدمت بر آستان ارادت

گرم بلطف بخوانی و گر بقهر برانی

 

اگر امان ندهد عمر و بخت باز نگردد

کجا بصبر میسر شود حصول امانی

 

مکن ملامت خواجو بعشقبازی و مستی

که بر کناری و دانم که حال غرقه ندانی

 

“خواجوی کرمانی”

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.