تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

چند قطعه شعر سخت

مرجان لب لعل تو مرجان مرا قوت

یاقوت نــهم نام لــب لعل تو یاقوت

قــــربان وفاتـــم به وفاتــم گذری کــن

تابوت همـــی بشنوم از رخــنه تابوت

(شاطر عباس صبوحی قمی)

چون عکس اون مرجان رو نمی تونستم بذارم، عکس این مرجان رو گذاشتم

اینم به سختی قطعه بالاس:

در این درگه که گه گه که، که و که که شود ناگه

مشو غِرَّه به امروزت که از فردا نه‌ای آگه

اینم دوتا هم یکم الکیه اما خیلی هارو باهاش سرکار میذاشتیم:

سربازی سر بازی سر سره بازی سربازی را سر زد

تاکسی تاکسی تاکسی تاکسی نگه نگه ندار

اینا هم سخته:

منمشتعلعشقعلیمچهکنم

کشتمشپششپشکشششپارا

این یکــــــــی شیر اســت انـــــدر بادیه

آن دگــــــر شیر اســـــــت اندر بــــــادیه

این یکی شیر است کآدم می خورد

و آن دگر شیر است کآدم می خورد

(مولوی)

اینجوریش هم شنیده بودم:

یـــــکی شیر اســت انـــدربادیه کادم می خــــورد

وان دگر شیر است انــدر بادیه کادم می خورد

یه چند تا شعر غلط انداز هم هست که چون بی ادبیه نمی‌ذارم، خودتون زحمت پیدا کردنشو توی گوگل بکشین(راهنمایی: مصرع دومش اینه”همه شب تا به سحرگاه دعا”)

در مورد سبک شعری، فکر کنم جناس و ایهام باشه. اشعار ایهام دار زیاده، اما این چند تاش به نظرم خیلیبه‌خطا اندازتر بود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.