تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

قول دادم 12 – نزار قبانی

بهت قول دادم برنگردم
اما
برگشتم

و
از اشتیاق نمیرم اما مردم

به
چیزهایی بزرگتر از خودم قول دادم

با
خودم چکار کردم؟

از
شدت صداقت دروغ گفتم

و
خدا را شکر که دروغ گفتم.

“نزار قبانی”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.