خانه » مذهبی » تعبیر خواب » تعبیر دیدن مرده در خواب چیست؟

تعبیر دیدن مرده در خواب چیست؟

شاید بزرگترین ترس هر انسان در زندگی شخصی اش ، مردن باشد و معمولا دنیای مرگ یکی از ترسناک ترین عوالمی است که هر فردی به طور معمول از آن هراس دارد.

قطعا به همین دلیل است که مردگان در خواب برای ما دارای تعابیری هستند که باید بنا به اینکه آن مرده چه نسبتی با ما دارد و چگونه در خواب ما ظاهر شده است آن را تعبیر کرد.

تعبیر خواب
تعبیر خواب مُردن

تعبیر خواب مُرده

اگر خواب ببینید خود شما مرده اید یا از اقوام شما کسی فوت شده است، تعبیرش طول عمر شما یا آنها است.

مرده دوست و مهمان است، اگر در خواب فوت شده ای را ببینید، دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر کسی ببیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز است.

اگر ببیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بر بزرگی است.

اگر کسی در خواب دید که فوت شده ها با او به خوبی صحبت می کنند و خوشحالند، آن شخص نزد خداوند متعال وضع خوبی دارد.

ولی اگر به او سخنان زشت و ناخوشایند می گویند، تعبیر آن به عکس است. اگر ببیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره شاد ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم این که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد، غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

تعبیر خواب بوسیدن مرده

اگر کسی خواب ببیند فوت شده ای را می بوسد، نشانه طول عمر و دوری از مرده است.

اگر ببینید که کسی که مرده پیشانی شما را بوسید، نشانه آرامش روح آن مرده است و اینکه او برای شما دعای خیر می فرستد و از افکار و رفتار شما راضی است.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

هدیه گرفتن از مرده تعبیری نیکو داشته و به معنای افزایش رزق و روزی شما و زیاد شدن ثروت و مال شما است.

اگر خواب ببینید فوت شده ای به شما اتومبیلی هدیه داد، کنترل زندگی تان را بهتر از قبل به دست خواهید گرفت و این خود شما خواهید بود که برای زندگی خود و روشی که دوست دارید زندگی کنید تصمیم خواهید گرفت.

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

غذا دادن به مرده بیشتر به این معنی است که آن شخص از شما خیرات و نذورات می خواهد و اگر ببینید که به فوت شده ای غذا می دهید، دعای خیر شما به او رسیده و اگر او بگوید به من فلان غذا را بده، در بیداری باید برای شادی روح او، به شخص فقیری آن نوع از غذا را بدهید تا ثواب آن به روح مرده ای که در خواب دیده اید، برسد.

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

اگر کسی خواب ببیند که فوت شده ای، دوباره مرد، امر و موردی پیش می آید که آن مرده از یاد عموم و بازماندگان خود رفته و گویا به فراموشی سپرده شده است.

همچنین بازماندگان آن مرده، ممکن است دست به کاری بزنند که گناه محسوب شود و این دوباره مردن آن مرده، به معنای ناراحتی و عذاب فکری آن مرحوم است.

اگر فوت شده ای در خواب دوباره بمرد، ممکن است که بیماری خطرناکی فرزند آن مرده را دربربگیرد که خطر مرگ او را تهدید کند. در این صورت باید با صدقات دفع بلا نمود.

تعبیر خواب مرده را برهنه دیدن

اگر کسی خواب ببیند که مرده ای کاملا برهنه است، تعبیرآن این است که در دنیا کسانی هستند که از اعمال آن مرده راضی نبوده و از او بدگویی و غیبت می کنند و آبروی او را می برند. در این صورت برای شادی روح آن مرحوم باید خیرات و صدقات دهید تا خداوند روح او را تسلی دهد و در آرامش نگهدارد.

تعبیر خواب مردن مادر

اگر کسی خواب ببیند که مادر او به رحمت خدا رفته است، عمر مادرش دراز خواهد بود.

در کل اگر خواب ببینید که کسی مرده است عمر او طولانی خواهد بود و علاوه بر این روش زندگی او به صورتی عوض می شود که گویا زندگی نو و جدیدی را آغاز خواهد کرد.

تعبیر خواب دادن خبر مرگ یک زنده به او

اگر خواب ببینید که کسی به شما می گوید در فلان تاریخ شما خواهید مرد، این در تعبیر به مرگ بیننده خواب معنی نمی شود بلکه تعبیر خواب این است که بیننده خواب، در آن تاریخ و یا حوالی آن زمان، شاهد تحولاتی در زندگی خود خواهد بود که گویا زندگی نو و دوباره ای شامل حال او خواهد شد. این خواب تعبیرش چنین است که گویا بیننده خواب، کاملا زندگی نویی را آغاز خواهد کرد که کاملا با گذشته او متفاوت خواهد بود.

تعبیر خواب جنازه نیز دارای مطالبی مرتبط می باشد

اگر دیدید مرده او را در کنار گرفت، دلیل تندرستی است. اگر فوت شده ای را از اهل خود شادمانه ببیند، تاویلش به خلاف این است.

اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.

اگر ببیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.

اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب ببیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

دیدن کفن مرده

  1. مال،
  2. ظاهر شدن مشکل،
  3. فساد دین.

 

تعبیر خواب از نظر امام صادق (ع)

دیدن كفن درخواب بر سه وجه است.
اول: مال.
دوم: ظاهرشدن مشكل.
سوم: فساد دین.
اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل كه علم و حكمت آموزد و از شغلی كه طمع بریده بود باز یابد.
اگر در خواب ببیند با مرده جماع كرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.
اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.
اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
اگر در خواب ببیند كه مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

تعبیر خواب از نظر محمد ابن سیرین

هر که می خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چگونه است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است.

اگر ببیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو است.

اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این است.

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو فوت شده بودی و او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو باشد و حق از وی خشنود است.

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مرده ای قران یا کتاب فقه به او داد، دلیل بر توفیق یافتن طاعت است.

اگر ببیند مرده ای جامه می فروخت، دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.

اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

اگر ببیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید ببیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو است. اگر مرده را با جامه های سیاه ببیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است.

اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب از نظر جابر مغربی

دیدن مرگ در خواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر است و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر ببیند، دلیل که عذاب او سخت تر است. اگر ببیند که بمرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت است.

تعبیر خواب از نظر حضرت یوسف

دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

تعبیر خواب از نظر ابراهیم کرمانی

اگر ببیند زنده بمرد و دیگر بار زنده شد به غایت نیکو است. اگر مرده را ببیند که دوباره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر ببیند فرزندش بمیرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود.

اگر ببیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شود.

اگر زنی آبستن ببیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر ببیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو باشد. اگر دفنش کردند بد است.

اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را ببیند، دلیل که درویش شود.

اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی ببیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید.

اگر ببیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا راه آن مرده را دنبال خواهد کرد، اگر عالم بوده باشد به علم، اگر مال دار به مال. اگر ببیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر ببیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

تعبیر خواب مرده از نظر لوک اویتنهاو

مردن در خواب تعبیرش قولهای پوچ و واهی زیاد است. دیدن کسانی که در حال مرگ هستند تعبیرش رسیدن شادی، زنده شدن مرده تعبیرش سپری کردن نوعی زندگی بی برنامه است. تمایل به مردن تعبیرش نشانه سلامتی است.

تعبیر خواب از نظر حضرت دانیال

اگر ببیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، تعبیرش منفعتی است از جائی که امید ندارد. اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب مرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.

اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

.

مطلب پیشنهادی

طواف خانه عشق : علت طواف دور خانه کعبه چیست؟ اسرار طواف و 7 بار چرخیدن چیست؟

طواف | طواف چیست ؟ کعبه، مکانى که خداوند متعال در شهر مکّه (یا بکه) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.