تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دیدن ماهی کوچک و بزرگ در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب ماهی کوچک و بزرگ چیست ؟

مجله بی کلک: خواب ماهی کوچک و دیدن ماهی بزرگ در خواب از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

Related image

خواب ماهی بزرگ

لوک اویتنهاو می گوید :

  • تعبیر خواب ماهی بزرگ نشانه غنیمت است

حضرت دانیال گوید :

  • اگر کسی در خواب دید ماهی بزرگ در دست دارد نشانه غنیمت است
  • تعبیر دیدن خواب ماهی بزرگ نشانه رضایت و خشنودی است

کارل گوستاو یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

  • تعبیر خواب یک ماهی بزرگ (خیلی خیلی بزرگ که معمول نیست) به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد.
  • خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند)

خواب ماهی کوچک

ابن سیرین می‌گوید:

  • تعبیر خواب ماهی کوچک نشانه ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

حضرت دانیال گوید :

  • خواب ماهی کوچک نشانه غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می گوید :

  • دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه شکست است .

کارل گوستاو یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

  • خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند بیانگر این است که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.