تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دیدن ماهی کوچک و بزرگ در خواب نشانه چیست ؟

دیدن ماهی کوچک و بزرگ در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب ماهی کوچک و بزرگ چیست ؟

مجله بی کلک: خواب ماهی کوچک و دیدن ماهی بزرگ در خواب از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

Related image

خواب ماهی بزرگ

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی بزرگ نشانه غنیمت است

حضرت دانیال گوید :

 • اگر کسی در خواب دید ماهی بزرگ در دست دارد نشانه غنیمت است
 • تعبیر دیدن خواب ماهی بزرگ نشانه رضایت و خشنودی است

کارل گوستاو یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب یک ماهی بزرگ (خیلی خیلی بزرگ که معمول نیست) به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد.
 • خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند)

خواب ماهی کوچک

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر خواب ماهی کوچک نشانه ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

حضرت دانیال گوید :

 • خواب ماهی کوچک نشانهغم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه شکست است .

کارل گوستاو یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند بیانگر این است که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید.

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید کسی ماهی شور و خشک به او داد ، نشانه آنست که بزرگی، ظلم کند .

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از دهان ، نشانه آنست که شخصی بسیار دروغ میگوید
 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از آلت تناسلی نشانه آمدن فرزند دختر است
 • تعبیر خواب ماهی فروشی نشانه کسب سود و منفعت است
 • تعبیر خواب سخن گفتن ماهیان نشانه آنست که رازی برملا خواهد شد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب ماهی بسیار نیکوست
 • اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید به او کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب ماهی نشانه رزق و روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

تعبیر خواب گرفتن ماهی

 • اگر خواب دیدید که ماهی را با دست گرفتید تعبیرش است که از فرصت های خود کمال استفاده را خواهید کرد خصوصا اینکه ماهی بزرگ و سالم باشد.
 • اگر خواب دیدید که کسی ماهی گرفت تعبیرش این است که از آن شخص به شما سود خوبی خواهد رسید.
 • اگر خواب دیدید که ماهی را گرفتید و سپس آن را رها کردید تعبیرش این است که از لحاظ روحی و روانی تحت فشار هستید . این موضوع به دلیل فشار کاری است. سعی کنید به خودتان استراحت بدهید.

خواب پختن ماهی

 • تعبیر پختن ماهی درخواب ممکن نشانه خوبی نباشد. این خواب پیش بینی می کند که شما به دلیل مشکلات زندگی استرس دارید و ناامید شده اید. گاهی اوقات این خواب به تغییر چشم انداز در زندگی اشاره داد . به این معنی است که شما آمادگی دارید که تغییر کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پختن ماهی نشانه داشتن خانه با سامان است

خواب خریدن ماهی

 • تعبیر خریدن ماهی در خواب این است که ممکن است در آینده با مشکل کوچکی دست و پنجه نرم کنید و البته در این مبارزه سخت پیروز خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خریدن ماهی نشانه اطلاعات غلط است

خواب تن ماهی

 • تن ماهی در خواب نشانه صرفه جویی در پول است. شما برای سرمایه گذاری های کاری خود مجبورید پول زیادی پس انداز کنید و این موضوع در آینده روی شما فشار زیادی وارد خواهد کرد.

خواب ماهی زنده

 • ماهی زنده در خواب نشانه عشق است. اگر خواب دیدید که ماهی زنده گرفتید تعبیرش این است که به زودی عاشق می شوید. این خواب همچنین نشانه موفقیت در پروژه ها و فعالیت های زندگی است.

جابرمغربی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که ماهی تازه پخته می خورد ، نشانه آنست که به قدر آن مال به دست میآورد


خواب پاک کردن ماهی

 • پاک کردن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشان دهنده فعالیت های سرگرم کننده وهیجان انگیز در روزهای آینده است.

خواب بازار ماهی

 • دیدن بازار ماهی فروشان در خواب پیش بینی می کند که به زودی به خواسته خود در زندگی خواهید رسید. اگر خواب دیدید که از بازار خرید کردید تعبیرش این است که ارثیه فامیلی خوبی به شما میرسد.

 خواب صحبت کردن ماهی

 • صحبت کردن ماهی در خواب نشانه خوبی نیست. این خواب به تنهایی نشان دهنده مشکلات ارتباطی شما با دیگران است.

خواب ماهی خارج از آب

 • دیدن ماهی خارج از از آب نشانه خوبی نیست. این خواب نشان دهنده این است که شما از ارتباط با دیگران احساس ناراحتی می کنید و دوست دارید یک تغییر خوب در زندگی ایجاد کنید که حالتان را خوب کند.

خواب کشتن ماهی

 • کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

خواب حمله ماهی

 • حمله ماهی در خواب حاکی از مشکلات عاطفی در زندگی است. این خواب نشانه این است که زندگی از کنترل شما خارج شده است و شما برخی از احساسات خود را سرکوب کرده اید . اگر ماهی بزرگ بود تعبیرش این است که دشمن قدرتمندی دارید و به همین دلیل مدام از آن ها به شما آسیب می رسد. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و درمقابل دشمنانتان ضعیف نباشید.

خواب کشتن ماهی

 • کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

خواب ماهی تازه

حضرت دانیال گوید :

 • خواب ماهی تازه نشانه غنیمت است .

خواب ماهی سفید

 • تعبیر ماهی سفید در خواب نشانه خوبی است. به زودی از کسی که دوست دارید پیامی به شما خواهد رسید که شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب ماهی سفید نشانگر بخت و اقبال است .

دیدن ماهی زرد در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 •  دیدن ماهی زرد طلائی در خواب نشانه پول و مال و ثروت است .

خواب ماهی قرمز

لوک اویتنهاو می گوید :

 •  خواب ماهی قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 •  خواب ماهی قرمز نشانه بزرگی و شکوه در زندگی است

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.