تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب مارمولک : ۱۸ نشانه و تعبیر دیدن مارمولک در خواب

خواب مارمولک چه نشانه و تعبیری دارد ؟

مجله بی کلک: خواب مارمولک ( مارمولک بزرگ ، مارمولک سبز و خاکستری ، کشتن مارمولک و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Image result for ‫خواب مارمولک‬‎

تعبیر خواب مارمولک

تعبیرگری می‌گوید:
1- تعبیر خواب مارمولک، مردی است که در میان مردم فساد می‌اندازد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
2- تعبیر خواب مارمولک به شما هشدار میدهد که دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.

خالد اصفهانی میگوید:
3- تعبیر خواب مارمولک یک شانس بزرگ در عشق و رابطه عاشقانه است.
4- خواب مارمولک ، اگر که از مارمولک ترسیدید و فریاد کشیدید تعبیرش جدایی و قطع رابطه با معشوق است .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :
5- دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر توافق یا تایید است. پاسخ تصمیمی که نیاز دارید بگیرید، بله است.
6- تعبیر خواب مارمولک بیانگر احیا و تجدید است
7- تعبیر دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر غرایز اولیه تان، غذا و غیره و نگرانی شما در مورد این احساسات است.
8- خواب مارمولک ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است.
9- خواب مارمولک میتواند نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی(تجدید حیات) است.
10- خواب مارمولک ممکن است بیانگر این باشد که جای پاتان محکم است(اصیل هستید)

تعبیر خواب گرفتن و یا کشتن مارمولک

آنلی بیتون می‌گوید :
11- تعبیر خواب کشتن مارمولک ، آنست که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .
12- اگر خواب ببینید موفق نشدید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، تعبیر ، آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
13- تعبیر خواب گرفتن یک مارمولک و انداختن آن در قفس این معنی را میدهد که شهرت و احترام شما بیشتر می‌شود.

تعبیر دیدن مارمولک بزرگ در خواب

خالد اصفهانی میگوید:
14- تعبیر دیدن خواب مارمولک بزرگ نشانه جدایی است مخصوصا اینکه اگر در خواب از مارمولک ترسید و فرار کرد
15- اگر زن بارداری مارمولک بزرگ در خواب ببیند ، تعبیرش این است که یک اختلاف بزرگ بین اقوام خودش و همسرش صورت میگیرد و در نهایت موجب دلخوری زیاد می گردد.

آنلی بیتون می‌گوید :
16- اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، تعبیرش ، آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .

تعبیر خواب دیدن مارمولک سبز و یا خاکستری

لیلا برايت مى‌گويد:
17- تعبیر خواب ديدن مارمولك خاكسترى در خواب نشانه دعوا و نزاع است.
18-تعبیر خواب دیدن مارمولك سبز به شما هشدار میدهد که بايد مراقب خود باشيد.


تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.