تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تعبیر خواب انگشتر : ۴۷ نشانه و مفهوم دیدن انگشتر در خواب

دیدن انگشتر در خواب نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله بی کلک: تعبیر خواب انگشتر در خواب ( انگشتر طلا ، انگشتر نقره ، حلقه عروسی ، حلقه نامزدی ، هدیه گرفتن انگشتر ، شکستن انگشتر ، دزدیده شدن انگشتر ، گم کردن انگشتر و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

Related image

تعبیر خواب انگشتر

یوسف نبی علیه السلام گوید :
1- تعبیر خواب انگشتر فرزند است
2- تعبیر خواب انگشتر برای مرد عزت وجاه است

حضرت دانیال گوید :
3- اگر در خواب ببیند کسی انگشتر به او داد تا چیزی را با آن مهر کند ، تعبیر ، آنست به هر چه لیاقتش را داشته باشد میرسد .

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
4- تعبیرِ خوابِ دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.
5- اگر در خواب ببینید که حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است.

لوک اویتنهاو می گوید :
6- تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامش خاطر است
7- دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است
8- دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است
9- تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است

جابر مغربی گوید :
10- اگر کسی د خواب دید که نامه نوشته بود و با انگشتر خودش آنرا مهر کرد ، نشانه آنست که چیزی پنهانی به او میرسد .
11- اگر کسی در خواب دید که نامه گشاده را با انگشتر مهر کرد ، تعبیر خواب ، آنست که چیزی آشکاری به او می رسد .


تعبیر خواب حلقه عروسی

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
12- دیدن خواب حلقه عروسی نشانه کامل بودن و عشق ابدی است.
13- اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید، به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است
14- خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید تعبیرِ یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان را دارد


تعبیر خواب حلقه نامزدی

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
15- خواب حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است.
16- اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب حلقه نامزدی ممکن است نشانه این باشد که در موردش نگرانید


تعبیر خواب انگشتر طلا

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
17- تعبیر خواب انگشتر طلا در خواب ، اگر بیننده خواب والی باشد ( موقعیت کاری بالایی داشته باشد ) نشانه آنست که عزل میشود ( از کارش برکنار میشود )
18- اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند نشانه آنست که شوهرش یا فرزندش بمیرد .


تعبیر خواب انگشتر نقره

یوسف نبی علیه السلام گوید :
19- دیدن انگشتر نقره یا فیروزه نشانه خوش اخلاقی است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خواب انگشتر نقره در خواب چهار تعبیر دارد
21- زن
22- فرزند
23- مال


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
24- اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست


تعبیر خواب انگشتر آهنی ، سیمی و …

ابراهیم کرمانی گوید :
25- اگر کسی در خواب ببیند انگشتر او سیمی بود ، تعبیر ، آنست که آن چه دارد ( مال ) پسندیده و حلال است .
26- تعبیر خواب انگشتر آهنی به این معنی است که آن چه دارد ( مال ) بسیار ناچیز است .

جابر مغربی گوید :
27- اگر کسی خواب ببیند در انگشت او انگشتر آهنی بود ، نشانه آنست که که قوت و توانائی به دست میآورد .
28- خواب انگشتر از جنس برنج یا مس نشانه آنست که از مردمان بی اصل منفعت یابد .
29- اگر در خواب ببیند که انگشترش از جنس بلور است ، نشانه آنست که از مردم عادی چیزی به او میرسد .


تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر

حضرت دانیال گوید :
30- اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد یا در نماز یا عزا کسی انگشتری به او هدیه داد نشانه آنست که از آن شخص به او منفعت میرسد .

لوک اویتنهاو می گوید :
31- تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
32- اگر خواب دیدید کسی انگشتری به شما هدیه داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید .
33- تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود .


تعبیر خواب از دست دادن ( دزدیده شدن ، شکستن انگشتر ، گم کردن انگشتر )

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
34- اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین داری از او گم شد ، نشانه آنست که یا فرزندش بمیرد یا مالش از بین برود .

محمدبن سیرین گوید :
35- اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر او گم شود یا دزد ببرد ، نشانه آنست که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید .
36- اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر او شکست و فقط نگین آن ماند ، نشانه آنست که بزرگی او از بین برود و فقط آبرو و هیبتش بماند .
37- تعبیر خواب از دست دادن انگشتر یا بخشیدن آن به کسی ، نشانه آنست که مقداری از هر چیزی که دارد را به دیگری خواهد بخشید .
38- اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خود را فروخت نشانه آنست که همه مالی که دارد را هزینه میکند .

جابر مغربی گوید :
39- اگر کسی در خواب ببیند انگشتر خود را به کسی امانت داد یا به او بخشید ولی آن شخص انگشتر را قبول نکرد ، نشانه آنست که زنی را میخواهد ولی از آن زن جواب رد میشنود .
40- تعبیر خواب شکستن انگشتر نشانه طلاق و جدایی است .

لوک اویتنهاو می گوید :
41- تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
42- تعبیر خواب شکستن انگشتر ( در صورتی که ازدواج کرده باشد ) نشانه آنست که بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد .
43- اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد نشانه آنست که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشیدنشانه آنست که به آرزویی که داشتید نمیرسید
44- گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی ( شغلی ) برکنار می شود .

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
45- تعبیر خواب شکستن انگشتر نشانه آنست که وفاداری تان زیر سوال می رود.
46- تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است.
47- تعبیر خواب گم کردن انگشتر یا دزدیده شدن انگشتر نشانه عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست بدهید

 

تهیه شده مجله اینترنتی بی کلک

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.