خانه » مذهبی » احکام شرعی در مورد نگاه کردن به نامحرم

احکام شرعی در مورد نگاه کردن به نامحرم

احکام شرعی در مورد نگاه کردن به نامحرم

پرسش: آیا نگاه به تصویر تلویزیونی و غیر تلویزیونی زنان غیر مسلمانی که پوشش ندارد و برهنه و یا شبه برهنه هستند جایز است؟

آن هم به قصد کنجکاوی و امثال آن، با این که اطمینان نداریم لذّت جنسی حاصل شود. و در خیابان ها نگاه به زنان نه به آن قصد که گذشت بلکه به نیّت تحریک شدن مرد نسبت به همسر خود، چطور است؟

پاسخ: نگاه کردن به صحنه های برهنه، به طور مستقیم و یا در صفحه تلویزیون و امثال آن جایز نیست بلکه احتیاط واجب آن است به طور مطلق به آن مناظر نگاه نکند.


پرسش: آیا نگاه کردن به عکس زن باحجابی که در عکس بدون حجاب است، جایز است؟

پاسخ: اگر او را می شناسد به احتیاط واجب جایز نیست و احتیاط آن است که به غیر از صورت و دو دست از آن عکس نگاه نشود و امّا صورت و دو دست بدون ریبه و لذت جنسی، جایز می باشد.


پرسش: حکم نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم چیست؟

پاسخ: زن به احتیاط واجب به قسمتهای از بدن مرد که عادتا پوشانده می شود نگاه نکند.


پرسش: حکم دیدن موی زن کافر حرام چیست؟

پاسخ: بدون شهوت اشکال ندارد.


پرسش: حکم نگاه کردن و صحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست ؟

پاسخ: اگر نگاه شهوی، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .


پرسش: نگاه کردن به عورت زن غیر مسلمان در تصویر چه حکمی دارد؟

پاسخ: نگاه با لذت جایز نیست و بدون آن هم به احتیاط واجب جایز نیست.


پرسش: آیا نگاه کردن به مو و بدن زنان بی بند و بار اشکال دارد؟

پاسخ: نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس افتادن در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمیپوشانند.


پرسش:: حد نگاه کردن به زن نا محرم نه از روی لذت تا به چه حد است؟

پاسخ: مساله نگاه کردن مرد به بدن زنان نا محرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون شهوت، چه باترس افتادن در حرام چه بدون آن، حرام است.

و نگاه کردن به صورت آنان و دستهایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از افتادن در حرام باشد، حرام است . بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از افتادن در گناه هم به آن نگاه نکند.

و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم باشهوت و ترس از افتادن در گناه، حرام می باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر به جاهائی از بدن که معمولا مردها نمی پوشانند مانند سر و دستها و ساق پاها که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و بدون ترس افتادن در گناه باشد، اشکال ندارد.

و نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی کنند، اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس از افتادن در حرام باشد، و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست، و همچنین فرقی نیست میان دست وصورت ودیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمی پوشانند.


پرسش: آیا نگاه کردن به اساتید مرد، هنگام تدریس حرام است؟

پاسخ: اگر نگاه بدون شهوت باشد و ترس از افتادن به گناه نباشد مانعی ندارد.


پرسش: آیا نگاه کردن به زنی که بدون حجاب است و نمی داند مرد نامحرم هست حرام است ؟

پاسخ: جایز نیست .


پرسش: آیا نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی آنان حرام است؟

پاسخ: نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است، و نگاه کردن به صورت آنان و دست‌هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند.

و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام میباشد، بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ بدون آن نیز نباید نگاه کند، مگر به جاهایی از بدن که معمولاً مردها نمیپوشانند، مثل سر و دست‌ها و ساق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، اشکال ندارد.


پرسش: آیا نگاه‌کردن به زن‌های بی‌باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید، اعتنا نمی‏‌کنند حرام است؟

پاسخ: نگاه‌کردن به زن‌های بی‌باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید، اعتنا نمی‏‌کنند، اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زن های کفار و دیگر زن‌ها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معمولاً آنها نمی‏‌پوشانند.


پرسش: آیا دیدن موی سر و بدن زن حرام است؟

پاسخ: زن باید موی سر و بدن ـ غیر از صورت و دست‌های ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط لازم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را میفهمد و احتمال میرود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند، ولی زن می‌تواند صورت و دست‌هایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد، که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.


پرسش: آیا نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است؟

پاسخ: نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه، یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نگاه کردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را میفهمد، ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.


پرسش: آیا نگاه کردن مرد و زنی که با یکدیگر محرم‌اند حرام است؟

پاسخ: مرد و زنی که با یکدیگر محرم‌اند، اگر قصد لذت نداشته باشند و خوف وقوع در حرام نباشد، می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.


پرسش: آیا نگاه کردن دو هم جنس به یکدیگر حرام است؟

پاسخ: مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند، و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است، و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.


پرسش: آیا نگاه کردن به عکس زن نامحرم مورد شناس حرام است؟

پاسخ: اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زن‌های مبتذله نباشد، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید به‌عکس او نگاه کند، بجز صورت و دست‌ها که نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جایز است.


پرسش: اگر لازم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، حکمش چیست؟

پاسخ: اگر لازم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دستش به عورت او نرسد. و همچنین است اگر لازم شود مردی مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد.


پرسش: اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه نمودن او بهتر باشد، حکمش چیست؟

پاسخ: اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای معالجه نمودن او بهتر باشد، می‌تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید، و چنانچه آن مرد ناچار باشد که برای معالجه او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند.


پرسش: اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، حکمش چیست؟

پاسخ: اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر مدت نگاه کردن به عورت کوتاه‌تر از مدت نگاه کردن در آیینه باشد.

 

.

مطلب پیشنهادی

طواف خانه عشق : علت طواف دور خانه کعبه چیست؟ اسرار طواف و 7 بار چرخیدن چیست؟

طواف | طواف چیست ؟ کعبه، مکانى که خداوند متعال در شهر مکّه (یا بکه) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.