نیویورک یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایاالات متحده آمریکاست.شهر نیویورک با داشتن بیش از ۵۳ آسمانخراش با ارتفاع بیش از ۲۰۰ متر، بیشترین تعداد آسمانخراش را در میان شهرهای دنیا داراست.

bik1_935

bik2_806

bik3_751

bik4_701

bik5_645

bik9_391

bik8_457

bik7_521

bik6_579