sms-tike-dar

اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarارد بزرگ :

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی که تنها می شوی


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarفردریش نیچه :

از ابر انسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarادیبان :

غذایی را بخور که خود می پسندی و لباسی را بپوش که مردم می پسندند .


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarلائوسته :

اول اندیشه وانگهی گفتار


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarشوپنهاور :

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند صداقت است


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarلقمان دانا :

اگر سخن چون نقره است خاموشی چون زر گرانبهاست .


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarارد بزرگ :

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا خودش باز شود

راه کاری دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید در را بشکنید .


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarارد بزرگ :

هیچگاه برای آغاز دیر نیست همین بس که به خود بگویم

اینبار کار ناتمام را پایان خواهم داد


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarبزرگمهر :

آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دیگران بید

و امید بسته است بیش از همه در خور ستایش است


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarبتهوون :

انسان خودت به یاری خود برخیز


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarشاتو بریان :

گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarارد بزرگ :

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه ی آینده اش چه باشد

همواره به او ادب و ستایش به دیگران را بیاموزید

چون با داشتن این ویژگی ها همیشه او نگار مردم

و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد

هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری ببخشد


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarآگاتا کریستین :

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد

زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شوم

در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedarبزرگمهر :

ارزش هر کس به خرد اوست


اس ام اس فلسفی تیکه دار
SMS Falsafi Tikedar

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک