k2891

اس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که

در سرد ترین لحظه ها به یاد توستاس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


گناهی که پشیمانی بیاورد

بهتر تز عبادتی است که غرور بیاورداس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


خدایا کمکم کن

که هرچه می شکنم دل نباشداس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafiخداوندا به من زیستنی عطا کن

تا در لحظه مرگ بر بیهودگی لحظه ای که گذشت

سوگوار نباشماس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است

ور به سختی گذرد ثانیه هم بسیار استاس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


آنچه می خواهیم نیستیم  و آنچه هستیم نمی خواهیم

آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم

و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیماس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


برهنگی ٬ بیماری عصر ماست

به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش

را برای تو عریان ساخته استاس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن

که بدترین روزها در کنارت بودنداس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


دنیا ۲ روز است

یک روز با تو و یک روز بر علیه تو

روزی که با توست مغرور مباش

روزی که علیه توست صبور باشاس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi


زبان تا در دهان باشد زبان است

اگر یک نقطه افزون شود زیان استاس ام اس فلسفی زیبا جدید
SMS Falsafi