Bikalak.com عکس های صابر ابر

صابر ابر متولد 18 خرداد 1363 در تهران است. او فعالیت خود را در تلویزیون با اجرای برنامه رنگین کمان آغاز کرد و پس از آن به اجرای مسابقاتی مانند در 100 ثانیه پرداخت. او ساکن منطقه تهران نو است.

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر

Bikalak.com عکس های صابر ابر