عکس های خوش و بش محمد خاتمی با دختران جوان در ضیافت افطاری

خوش و بش سید محمد خاتمی با دختران جوان در مراسم افطاری

خوش و بش سید محمد خاتمی با دختران جوان در مراسم افطاری