11

در این عکس آخرین ورژن از دیش ماهواره استفاده شده رو میتوانید مشاهده کنید.

Untitled-12