عکس نوشته های سینما، ستاره ها و ماندگار ترین دیالوگ ها