عکس های مراسم در آوردن چشم در هند


صوفی های هندی طی یک مراسم مذهبی، با چاقو و شمشیرهای تیز، حدقه چشم خود را بیرون می آورند.

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

مراسم در آوردن چشم در هندوستان

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم از حدقه در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

تصاویر مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند

عکس های مراسم در آوردن چشم در هند