عکس علی ضیاء مجری جوان به همراه مادرش در حرم امام رضا (ع)

عکس علی ضیاء و مادرش در حرم امام رضا (ع)