عکس احمد نجفی و همسر خارجی و فرزندان دو رگه اش

عکس احمد نجفی در کنار همسر و فرزندانش