نمونه هایی از مدل جواهرات Monalisa

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/3895.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/21172.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/4749.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/5660.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/12580.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/14456.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/17170.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/2073.jpg

http://cafemod.ir/wp-content/uploads/21173.jpg