برخی کشورها بعضی سگ های بیابانی را گرفته و برای زندگی بهتر انها را به شهر برده و تعلیم داده اند.

better-life-street-dogs-photos-1 (1)