آهنگ های پیشواز حسین سیب سرخی

کدهای آهنگ پیشواز حسین سیب سرخی

۴۴١۵٢۴
بابا جون نرو بمون کنارم

۵۵١١۶۶٨
جرم عاشقی

۴۴١۶٣٣
عروسی فاتح خیبر

۴۴١۶۵٧
عزیز شاه عالمینم

۴۴١۵١٧
علی مظلوم عالم

۵۵١١۵٣٧
فدات شم

۴۴١۶۴٠
من کنت مولاه

۴۴١١٢۴۶
آخر قصه

۴۴١٣٢٢٠
از آسمون چشمات

۴۴١۵٩٩۶
از نژاد طوبی

۴۴١٢١٩١
اکبر ای یوسف کنعانی

۴۴١٢١۵۶
اکبرم چرا خفته ای

۴۴١۵٨٠٨
امام باقر آمد

۴۴١١۵۵٠
بقیه الله

۴۴١١۴٢٢
بنده بی مانند

۴۴١۵٩٨۶
بی مانند در بندگی

۴۴١٢٣۴٠
پاره ی قلب پیامبر

۴۴١٢٠۶٣
پور زینب کبری

۴۴١۶٠۵٧
تاج سر

۴۴١٣١۶۵
تو مادر حسینی

۴۴١۶٢٧۴
دل زینب

۴۴١٣١۶۴
رسیده کوثر حق

۴۴١٢١۶۶
روی چو پیمبر اکبر

۴۴١٢۶٩٨
زیباترین گل زهرا

۴۴١٨۶٣
زینت گرفته از تو عبادت

۴۴١٣١۶٣
سبد سبد ستاره

۴۴١٣۵۶٨
سلام ای در صبوری بی قرینه

۴۴١١١۴۶
شاه مردان علی

۴۴١٣٢۴٣
شکسته بازوی مادر

۴۴١٢٨٩٧
شهبانوی عالمین

۴۴١١۵٨٧
شهزاده ی مدینه

۴۴١۵٧٩۶
عطر نیلوفر

۴۴١١٩٠۶
غم عظمی

۴۴١٣۵٣١
گل ناز نرگس آمد

۴۴١٣١۶۶
مادر زینب و مادر ارباب

۴۴١۶٠٠٠
مبادا رهبر تنها بماند

۴۴١١٢۴٧
مثل ذولفقار

۴۴١١٢۴٨
مرد میدان

۴۴١١٨٢۵
مولودی صاحب ایران زمین

۴۴١۶٠٠١
مهر علی

۴۴١١۶۶٣
شه مردان

حسین

 

برای انتخاب آهنگ پیشواز می توانید از 2 روش اقدام کنید (مشترکان ایرانسل)؛
1- ارسال کد آهنگ مورد نظر از طریق پیام کوتاه به شماره 7575
2- شماره گیری کد دستوری: *777*4*کدآهنگ# (از راست به چپ)
– همچنین می توانید برای تعویض، لغو، حذف، غیرفعالسازی/فعالسازی و سایر تنظیمات مربوط به آهنگ پیشواز خود، کد *777# را شماره گیری کنید.
برای جستجوی سایر آهنگ های پیشواز ایرانسل می توانید به سایت rbt.irancell.ir و مشترکان همراه اول به سایت rbt.mci.ir مراجعه کنید.