آهنگ های پیشواز حسین سیب سرخی

rbt کدهای آهنگ پیشواز حسین سیب سرخی

۴۴١۵٢۴
بابا جون نرو بمون کنارم

۵۵١١۶۶٨
جرم عاشقی

۴۴١۶٣٣
عروسی فاتح خیبر

۴۴١۶۵٧
عزیز شاه عالمینم

۴۴١۵١٧
علی مظلوم عالم

۵۵١١۵٣٧
فدات شم

۴۴١۶۴٠
من کنت مولاه

۴۴١١٢۴۶
آخر قصه

۴۴١٣٢٢٠
از آسمون چشمات

۴۴١۵٩٩۶
از نژاد طوبی

۴۴١٢١٩١
اکبر ای یوسف کنعانی

۴۴١٢١۵۶
اکبرم چرا خفته ای

۴۴١۵٨٠٨
امام باقر آمد

۴۴١١۵۵٠
بقیه الله

۴۴١١۴٢٢
بنده بی مانند

۴۴١۵٩٨۶
بی مانند در بندگی

۴۴١٢٣۴٠
پاره ی قلب پیامبر

۴۴١٢٠۶٣
پور زینب کبری

۴۴١۶٠۵٧
تاج سر

۴۴١٣١۶۵
تو مادر حسینی

۴۴١۶٢٧۴
دل زینب

۴۴١٣١۶۴
رسیده کوثر حق

۴۴١٢١۶۶
روی چو پیمبر اکبر

۴۴١٢۶٩٨
زیباترین گل زهرا

۴۴١٨۶٣
زینت گرفته از تو عبادت

۴۴١٣١۶٣
سبد سبد ستاره

۴۴١٣۵۶٨
سلام ای در صبوری بی قرینه

۴۴١١١۴۶
شاه مردان علی

۴۴١٣٢۴٣
شکسته بازوی مادر

۴۴١٢٨٩٧
شهبانوی عالمین

۴۴١١۵٨٧
شهزاده ی مدینه

۴۴١۵٧٩۶
عطر نیلوفر

۴۴١١٩٠۶
غم عظمی

۴۴١٣۵٣١
گل ناز نرگس آمد

۴۴١٣١۶۶
مادر زینب و مادر ارباب

۴۴١۶٠٠٠
مبادا رهبر تنها بماند

۴۴١١٢۴٧
مثل ذولفقار

۴۴١١٢۴٨
مرد میدان

۴۴١١٨٢۵
مولودی صاحب ایران زمین

۴۴١۶٠٠١
مهر علی

۴۴١١۶۶٣
شه مردان

حسین

 

برای انتخاب آهنگ پیشواز می توانید از 2 روش اقدام کنید (مشترکان ایرانسل)؛
1- ارسال کد آهنگ مورد نظر از طریق پیام کوتاه به شماره 7575
2- شماره گیری کد دستوری: *777*4*کدآهنگ# (از راست به چپ)
– همچنین می توانید برای تعویض، لغو، حذف، غیرفعالسازی/فعالسازی و سایر تنظیمات مربوط به آهنگ پیشواز خود، کد *777# را شماره گیری کنید.
برای جستجوی سایر آهنگ های پیشواز ایرانسل می توانید به سایت rbt.irancell.ir و مشترکان همراه اول به سایت rbt.mci.ir مراجعه کنید.