تصویر اسکناس هزار تومان در اوایل انقلاب را در ذیل مشاهده می‌کنید.

http://www.bikalak.com/wp-content/uploads/2015/12/1404122_257-1.jpg